Amazines Free Article Archive
www.amazines.com - Monday, April 19, 2021
Read about the most recent changes and happenings at Amazines.com
Log into your account or register as a new author. Start submitting your articles right now!
Search our database for articles.
Subscribe to receive articles emailed straight to your email account. You may choose multiple categories.
View our newest articles submitted by our authors.
View our most top rated articles rated by our visitors.
* Please note that this is NOT the ARTICLE manager
Add a new EZINE, or manage your EZINE submission.
Add fresh, free web content to your site such as newest articles, web tools, and quotes with a single piece of code!
Home What's New? Submit/Manage Articles Latest Posts Top Rated Article Search
Google
Subscriptions Manage Ezines
CATEGORIES
 Article Archive
 Advertising (133469)
 Advice (161326)
 Affiliate Programs (34764)
 Art and Culture (73779)
 Automotive (145658)
 Blogs (75305)
 Boating (9850)
 Books (17222)
 Buddhism (4128)
 Business (1329308)
 Business News (426417)
 Business Opportunities (366389)
 Camping (10968)
 Career (72766)
 Christianity (15849)
 Collecting (11638)
 Communication (115070)
 Computers (241940)
 Construction (38920)
 Consumer (49770)
 Cooking (17074)
 Copywriting (6680)
 Crafts (18205)
 Cuisine (7545)
 Current Affairs (20424)
 Dating (45895)
 EBooks (19696)
 E-Commerce (48227)
 Education (185330)
 Electronics (83502)
 Email (6420)
 Entertainment (159841)
 Environment (28921)
 Ezine (3040)
 Ezine Publishing (5452)
 Ezine Sites (1550)
 Family & Parenting (110934)
 Fashion & Cosmetics (196502)
 Female Entrepreneurs (11849)
 Feng Shui (131)
 Finance & Investment (310506)
 Fitness (106349)
 Food & Beverages (62936)
 Free Web Resources (7941)
 Gambling (30224)
 Gardening (25168)
 Government (10545)
 Health (629733)
 Hinduism (2206)
 Hobbies (44061)
 Home Business (91589)
 Home Improvement (251102)
 Home Repair (46187)
 Humor (4834)
 Import - Export (5453)
 Insurance (45100)
 Interior Design (29587)
 International Property (3486)
 Internet (191002)
 Internet Marketing (146547)
 Investment (22852)
 Islam (1170)
 Judaism (1356)
 Law (80439)
 Link Popularity (4595)
 Manufacturing (20877)
 Marketing (99107)
 MLM (14137)
 Motivation (18225)
 Music (27013)
 New to the Internet (9496)
 Non-Profit Organizations (4048)
 Online Shopping (129633)
 Organizing (7806)
 Party Ideas (11853)
 Pets (38067)
 Poetry (2234)
 Press Release (12687)
 Public Speaking (5635)
 Publishing (7528)
 Quotes (2407)
 Real Estate (126635)
 Recreation & Leisure (95423)
 Relationships (87687)
 Research (16178)
 Sales (80337)
 Science & Technology (110270)
 Search Engines (23490)
 Self Improvement (153241)
 Seniors (6234)
 Sexuality (35985)
 Small Business (49286)
 Software (83016)
 Spiritual (23472)
 Sports (116102)
 Tax (7659)
 Telecommuting (34069)
 Travel & Tourism (307963)
 UK Property Investment (3121)
 Video Games (13427)
 Web Traffic (11750)
 Website Design (56840)
 Website Promotion (36603)
 World News (1000+)
 Writing (35792)
Author Spotlight
ELLISEN WANG

I'm Ellisen, nice to meet you! Obviously you're here because you want to know who I am. Wel...more
DERIK PARLEY

I’m Derik Parley 34yrs old from Australia. I am enthusiastic about taking up new challenges in life....more
JASON STEVE

Writing is my passion, Social media marketing is my love. I have written many articles on various ni...more
ANISH SAH

My Name is Anish Sah, I am an Internet Marketing and SEO Expert, Social Media Guru and young Entrepr...more
PUSHPA SRIVASTAVA

Pushpa Srivastava is an SEO strategist that helps online business owners figure out how to grow thei...more


Nikotin fra passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter - en kort presentasjon av Fl by Arne Johannessen

Article Author Biography
Nikotin fra passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter - en kort presentasjon av Fl by
Article Posted: 04/25/2015
Article Views: 590
Articles Written: 8
Word Count: 1375
Article Votes: 0
AddThis Social Bookmark Button

Nikotin fra passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter - en kort presentasjon av Fl


 
Health,Research,Consumer
Farer ved passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter er et av momentene som vurderes i forbindelse med elektroniske sigaretter, WHO mener for eksempel pr. dags dato, at passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter innebærer helserisiko. De anbefaler på dette grunnlag at elektroniske sigaretter ikke bør tillates brukt innendørs og at de mer eller mindre reguleres som vanlige sigaretter.

De eventuelle helseskadene fra den passive røykingen av elektroniske sigaretter kan knyttes til forskjellige stoffer i aerosolen, og gjelder typisk farer knyttet til eksponering for Propylen Glykol, Glyserin, aroma- og andre tilsetningstoffer, tungmetaller og kreft-fremkallere – og ikke minst nikotin.

Forskningen omkring elektroniske sigaretter er ikke omfattende, og det finnes få undersøkelser som adresserer spørsmål omkring disse på en adekvat, eller vitenskapelig brukbar måte.

Flere oversikter over foreliggende forskning er utført i både inn og utland. Det norske Folkehelseinstituttet (FHI) og the Cochrane Collaboration har for eksempel utført hver sine oversikter, om enn litt forskjellige – så med tilnærmet samme konklusjoner. En annen institusjon som også har presentert egne oversikter og forskning er Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS).

Spørsmålet omkring nikotin fra passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter har blitt aktualisert etter FHI presenterte sin oversikt over forskningen rundt elektroniske sigaretter, hvor nikotin fra passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter kunne sees på som et vektig moment i forhold til regulering av elektroniske sigaretter. WHOs anbefaling er som nevnt, at i forhold til dagens kunnskap, bør en forby bruk av elektroniske sigaretter innendørs.

Det må nevnes at WHO understreker at anbefalingene kan endre seg fort.

I forbindelse med nikotin fra passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter henvises det ofte til to ganske nye undersøkelser, Flouris et al (2013) og Ballbe et al (2014). En liten presentasjon av hva disse to undersøkelsene finner er derfor kanskje nødvendig.

Acute impact of active and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung functioner (Flouris et al, 2013) er dessverre en artikkel som må kjøpes, og en forholder seg her bare til det offentlig tilgjengelige sammendraget.

Det virker som om undersøkelsen holder en høy vitenskapelig standard når det gjelder utvalg og metode, men som nevnt er denne vurderingen basert på sammendraget. Undersøkelsen virker å være en kontrollert randomisert undersøkelse.

Undersøkelsen vil finne akutt eller øyeblikkelig effekt fra elektroniske sigaretter på serum kotinin (serum kotinin er et mål på hvor mye nikotin en person har fått i seg) og lungefunksjon. De ser på både passiv og aktiv bruk.

Forskerne finner tilnærmet like resultater for serum kotinin for både brukere av elektroniske sigaretter og vanlige sigaretter, noe som tilsier at en får i seg like mye nikotin fra begge typer sigarett. Dette gjelder for både aktiv og passiv eksponering for tobakksrøyk og aerosol fra elektroniske sigaretter.

Når det gjelder lungefunksjon er bildet allikevel helt annerledes, her nedsatte ikke elektroniske sigaretter lungefunksjonen i noen grad – i motsetning til de vanlige sigarettene.

Undersøkelsen synes derfor entydig positiv i forhold til elektroniske sigaretter og nikotin, brukeren får i denne undersøkelsen i seg nikotin tilsvarende en vanlig sigarett, samtidig som en unngår reduksjon av lungefunksjonen.

Undersøkelsen har fått noe kritikk for å ikke være en riktig undersøkelse av passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter, uten å ha lest undersøkelsens metode kapittel virker det allikevel på forskjellige kommentarer, som at denne kritikken kan være riktig. Kritikken svekker til tross for dette ikke resultatene.

Cigarettes vs. e-cigarettes: Passive exposure at home measured by means of airborne marker and biomarkers (Ballbe et al, 2014) er en åpent tilgjengelig artikkel som tar for seg passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter i hjemmet. Også denne undersøkelsen virker å være av høy kvalitet, selv om undersøkelsens utvalg er et bekvemmelighetsutvalg.

Forskerne presenterer resultatene fra undersøkelsen i en tabell.

Tabellen viser mål for nikotin i luften, kotinin i spytt og kotinin i urin. Variabler er typisk antall sigaretter røykt og antall timer eksponering til tobakksrøyk eller eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter. Det finnes også en kontrollgruppe som ikke utsettes for hverken tobakksrøyk eller aerosol fra elektroniske sigaretter.

Når det gjelder antall sigaretter røkt i forhold til antall elektroniske sigaretter brukt, så er dette et noe vanskelig anslag – få personer røker en elektronisk sigarett pr. dag.

I tabellen finnes det derfor bare en rad for «elektronisk sigarett variabel», denne variabelen heter «All exposed = 2 hours/day» – og angir mål for eksponering for aerosol fra elektroniske sigaretter i mer enn to timer hver dag.

For vanlige sigaretter finnes mål for både hvor mange sigaretter røykt, og hvor lenge eksponert for tobakksrøyk. Den eneste raden blant disse variablene som synes egnet til å sammenligne elektroniske sigaretter med, er raden som heter «No. of hours/day exposed at home» og verdien «= 2 hours/day». Disse virker sammenlignbare, selv om det ikke presiseres at det er i hjemmet eksponeringen skjer når det gjelder elektroniske sigaretter.

Tallenes tale synes klar.

Når det gjelder nikotin i luften så tilfører røyk fra vanlige sigaretter omlag 20 ganger så mye nikotin til luften som en elektronisk sigarett gjør – 1,90mg nikotin/m3 mot 0,11mg nikotin/m3. Videre er den laveste målingen i forhold til vanlige sigaretter 0,69mg nikotin/m3 mot 0,06mg nikotin/m3 som laveste måling for elektroniske sigaretter. Når det gjelder høyeste måling for vanlige sigaretter er denne på hele 4,54mg nikotin/m3 mot 0,32mg nikotin/m3 når det gjelder elektroniske sigaretter.

Som en ser er den laveste målingen for vanlige sigaretter dobbelt så høy som den høyeste målingen for elektroniske sigaretter.

Like stor forskjell er det ikke når det gjelder kotinin i spytt, det synes som om en får i seg litt over dobbelt så mye nikotin fra passiv eksponering til tobakksrøyk som ved eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter. Tallene er 0,58 ng kotinin/ml (vanlig tobakksrøyk) mot 0,24ng kotinin/ml (aerosol fra elektroniske sigaretter). Når det gjelder tobakksrøyk er laveste måling 0,27ng kotinin/ml og den høyeste på 0,97ng kotinin/ml. For aerosol fra elektroniske sigaretter er laveste måling 0,15ng kotinin/ml og den høyeste på 0,31ng kotinin/ml. Igjen ser en at laveste mål for tobakksrøyk er tilnærmet lik høyeste måling fra en elektronisk sigarett.

Målingene for kotinin i urin er nesten like for begge typer eksponering. Passiv eksponering til tobakksrøyk gir et urin kotinin nivå på 2,88ng kotinin/ml, og passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter gir et urin kotinin nivå på 2,64ng kotinin/ml. Her er heller ikke forskjellene mellom høyeste og laveste måling for tobakksrøyk eksponering og eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter så store. Laveste urin kotinin måling for tobakksrøyk eksponering er på 1,23ng kotinin/ml, og den høyeste målingen er på 8,67ng kotinin/ml. For eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter er laveste måling på 0,70ng kotinin/ml, og den høyeste målingen er på 4,04ng kotinin/ml.

Forskerne konkluderer i denne rapporten med at det er høyere nivåer av nikotin i luften i hjem hvor det brukes elektroniske sigaretter i forhold til hjem hvor det ikke røykes (omlag ti ganger mer), at biomarkører knyttet til nikotininntak viser tilnærmet like verdier for aerosol fra elektroniske sigaretter og tobakksrøyk – og at passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter fører til opptak av nikotin.

Det som virker litt rart ved denne undersøkelsen er at selv om det kommer omlag 20 ganger mindre luftbåren nikotin fra aerosol fra elektroniske sigaretter, så er allikevel nivåene av urin kotinin tilnærmet like for passive eksponering til tobakksrøyk som til aerosol fra elektroniske sigaretter. Dette skulle bety at nikotinen som finnes i elektroniske sigaretter skulle ha en bio-tilgjengelighet som er omlag 20 ganger større enn nikotin fra vanlig tobakksrøyk. Dette må undersøkes nærmere hvis det er riktig.

Begge rapportene viser med tydelighet at passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter fører til opptak av nikotin i et omfang som ligner opptak fra passive eksponering til tobakksrøyk. Å tolke de foreliggende resultatene på noen annen virker ikke riktig.

Det synes derfor som at passiv eksponering til aerosol fra elektroniske sigaretter medfører opptak av nikotin i organismen, men det er grunn til å anta at dette vil være i et betraktelig mindre omfang enn ved eksponering til tobakksrøyk – på grunn av mindre nikotin i luften ved bruk av elektroniske sigaretter enn ved bruk av vanlige sigaretter.

Videre synes undersøkelsene også å bekrefte at elektroniske sigaretter kan være en måte å bruke nikotin på, som ikke belaster lungene eller luftveissystemet.

Related Articles - elektroniske sigaretter, elektriske sigaretter, e sigaretter, el sigaretter, elektronisk sigarett, elektrisk sigarett, e sigarett, el sigarett,

Email this Article to a Friend!

Receive Articles like this one direct to your email box!
Subscribe for free today!

 Rate This Article  
Completely useless, should be removed from directory.
Minimal useful information.
Decent and informative.
Great article, very informative and helpful.
A 'Must Read'.

 

Do you Agree or Disagree? Have a Comment? POST IT!

 Reader Opinions 
Submit your comments and they will be posted here.
Make this comment or to the Author only:
Name:
Email:
*Your email will NOT be posted. This is for administrative purposes only.
Comments: *Your Comments WILL be posted to the AUTHOR ONLY if you select PRIVATE and to this PUBLIC PAGE if you select PUBLIC, so write accordingly.
 
Please enter the code in the image: Author Login 
LOGIN
Register for Author Account

 

Advertiser Login

 

ADVERTISE HERE NOW!
   Limited Time $60 Offer!
   90  Days-1.5 Million Views  

 

Great Paranormal Romance


GENE MYERS

Author of four books and two screenplays; frequent magazine contributor. I have four other books "in...more
STEVERT MCKENZIE

Stevert Mckenzie, Travel Enthusiast. ...more
LAURA JEEVES

At LeadGenerators, we specialise in content-led Online Marketing Strategies for our clients in the t...more
TIM FAY

I am not a writer nor am I trying to become a writer. I am an average person with average intelligen...more
PAUL RICE

hello everyone l been on the net since 2000 and enjoy my work l work as an affiliate and also have w...more
HELEN STEPHENS

I love to research products and write reviews only high-quality useful products. ...more
JAVIER VBOIX

For the time being just a newbie in the Insurance Industry but a quick learner, soon-to-be expert Ja...more
LARRY WHITTLER

Author of Wrestler/That Dog Hunts; Available at the Kindle Store ...more
XTAGE XIXTEEN

My name is Kingsley Chihozie. Am from the western part of Africa, Nigerian. Am a graduate of Abia St...more
ADRIAN JOELE

I have been involved in nutrition and weight management for over 12 years and I like to share my kn...more

HomeLinksAbout UsContact UsTerms of UsePrivacy PolicyFAQResources
Copyright © 2021, All rights reserved.
Some pages may contain portions of text relating to certain topics obtained from wikipedia.org under the GNU FDL license